Limited Şirket

Limited Şirket

Limited şirket, bir ya da daha fazla sayıda gerçek veya tüzel kişinin ortaklık kurması ile belli bir ticaret unvanı altında yapılandırılan ticaret şirketlerine verilen isimdir.

Limited Şirketlerin Özellikleri

 • Kuruluş aşamasındaki işlemler, anonim şirketlerle kıyaslandığında daha kolaydır.
 • Şirket ilgilendiği iş konusu ile ilgili olan bir ticari unvana sahip olmak zorundadır.
 • Bankacılık ve sigortacılık alanlarında faaliyet gösteremezler. Bunlar dışında kanunla yasaklanmamış bütün alanlarda faaliyette bulunabilirler.
 • Sermayesinin alt sınırı kanunla belirlenir ve güncellenir, bunun altında bulunan bir miktarda sermayeye sahip olması mümkün değildir (şu anda 10 bin TL).
 • Sermaye konusunda olduğu gibi ortakların her birinin koyacakları sermayenin alt sınırı da belirlenmiştir. Ortaklar bu miktarın altında sermaye koyamazlar ve koydukları sermaye belirlenen rakamın katları olmak zorundadır (şu anda 25 TL).
 • Ortakların şirket borçları söz konusu olduğunda sorumlulukları koymuş oldukları sermaye miktarı ile sınırlı olacaktır.
 • Sermaye hisselere bölünmez, paylara bölünür.
 • Limited şirket olarak faaliyet gösteren şirketler hisse senedi ya da tahvil çıkartma hakkına sahip değildir.
 • Ortaklığın devri anonim şirketlere nazaran daha zordur. Pay devri işlemi için, işlemin noter huzurunda gerçekleşmesi, ticaret sicilinde tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanarak ilan edilmesi şartları vardır.
 • Yönetimi ortaklar tarafından üstlenilebilir veya dışarıdan yönetici atanabilir.
 • Karar almak için ortakların oy çokluğu gerekir.
 • Ortak sayısı 20’den fazla ise denetçi bulundurulması zorunlu tutulmuştur.
 • Yöneticiler rekabet yasağına tabidir ancak diğer ortaklar buna tabi değildir.
 • Şirket kurumlar vergisi mükellefidir ve vergi muhatabı durumunda bulunan ortaklar değil, şirketin kendisidir.

Limited Şirket Organları

 • Genel Kurul: Ortakların tamamından oluşur. Ortak sayısı 20’den az ise genel kurul yerine ortaklar kurulu bulunur. Karar alması için ödenmiş sermayenin yarısından fazlasını temsil eden ortakların lehte ya da aleyhte oy kullanmaları gerekir.
 • Müdürler: Genel kurul tarafından atanırlar. Yeterli bilgi ve beceriye sahip olan ortaklardan biri ya da dışarıdan atanacak kişi bu görevi üstlenebilir. Şirketin yönetim hakkını ve temsil yetkisini ellerinde bulundururlar.
 • Denetçiler: Ortak sayısı 20’den fazla olan limited şirket en az bir tane denetçi bulundurmak zorundadır. En fazla 5 denetçi olabilir. Kuruluş sözleşmesi ile atanır ve süresi dolduğunda genel kurul tarafından yenileri ya da aynı kişiler atanır. Gerekli hukuki özellikleri taşıyan, yeterli bilgi ve becerisi olan ortaklardan birisi ya da dışarıdan atanan bir kişi denetçi olarak görev yapabilir.

Hakkında Bilgin

Yorumlar