Kapitalizm

kapitalizm

Kapitalizm, özel mülkiyetin, sermayeyi elinde bulunduran kişilerin üretim araçlarına da sahip olduğu ve bunların üretim yapmasını sağladığı, üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlarının ise, arz ve talep ilişkisine göre şekillenen piyasa ekonomisinin koşullarında belirlendiği ekonomik sistem ve buna paralel olarak gelişen sosyal sistemdir.

Kapitalizm, kar amacını güden kişilerin üretim yaptığı ve gerektiğinde üretilen bu artı değerin de satıldığı bir sistem olarak kabul edilebilir. Diğer yandan emeğe dayalı ve onlara kazanca göre ücret verilen bir ekonomik sistem olduğu da düşünülebilir.

Terim sosyalizmi şekillendiren Marks’ın ‘Das Kapital’ yani anapara, sermaye isimli kitabının isminden türetilmiştir. Marks’ın görüşleri gereği, insanların menfaat sağlama alışkanlıkları, birbirlerini sömürerek geçinme hırsları, açgözlülükleri ve bencillikleri gibi doğuştan gelen bazı özellikleri kapitalizme mal edilmiştir. Dolayısıyla bu kavram yaşanılan tüm kötülüklerin ve ahlaksızlıkların nedeni olarak algılanmaya başlamıştır. Eşit olmayan bir servet ve gelir dağılımına yol açsa da, günümüzde uygulanan ve insanların ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayan geçerli ekonomik sistem durumundadır.

Hakkında Bilgin

Yorumlar