Deist

Deizm inancı yaradancılık olarak da isimlendirilen bir felsefeyi ifade eder. Buna göre sadece akıl yolu ile kavranabilecek olan, mantığın sesi ve doğal dünyanın gözlemlenmesi ile açıklanabilecek, fark edilebilecek tek ve yalın bir Tanrı bulunmaktadır. Bu nedenle vahiy ile indirildiği ya da esin yolu ile kavrandığı düşünülen bütün dinleri ve o dinlerin Tanrı inancını reddeder. Bu felsefeyi benimseyen kişilere ise deist ismi verilmektedir.
Deist olarak adlandırılan kişiler diğer dini inançlara bağlı olarak hayatlarını sürdüren kişilerden daha farklı bir bakış açısına sahiptir. Tek Tanrı’nın evreni yarattığına ve doğa kanunlarını koyduğuna inanırlar. Ama insanlara akıl verildiğini ve daha sonrasında yaşamlarına karışılmadığını, doğal olaylara müdahale edilmediğini savunurlar. Bu nedenle ahiret görüşü, peygamberler, sevaplar ya da günahlar, vahiyler, kutsal varlıklar (melek, şeytan ve benzeri), cennet ve cehennem, kader gibi kavramlara inanmazlar. Yine de reenkarnasyon ya da ruhun ölümsüzlüğü gibi kavramlara inanan deistler bulunmaktadır. Bu inanışlara göre ölümsüz ruhun Tanrı tarafından ödüllendirileceğine ya da cezalandırılacağına veya sadece ruhların ölümsüz olduğunu inanan deistler vardır.

Tabi inancın özüne paralel olarak ruhun ölümsüz olmadığını düşünen deistler de bulunmaktadır. Teistlerin görüşlerinin tersine evrim teorisinin doğru olabileceğini savunan deistler bulunmaktadır. Çünkü evreni ve insanı yaratan bir Tanrı olduğunu kabullenmek, insanın ilkel canlıların evrimleşmesi sonucu ortaya çıkmış olabileceği fikrine karşı çıkmayı gerektirmez.
Sonuç olarak deist olarak isimlendirilen kişiler, genel olarak evreni ve canlıları yaratan tek bir güç olduğuna inanan, daha sonraki dönemin, gelişmelerin ve yaratıcı gücün ise sadece akıl yolu ile açıklanabileceğini düşünen kişiler olarak tanımlanabilir.

Deizm Sembolü

deizm sembolu

 

Hakkında Bilgin

Yorumlar