AŞ (Anonim Şirket)

anonim şirket olarak yapılan kısaltma ile ifade edilen anonim şirketler şu şekilde tanımlanabilir: Belli bir unvana sahip olan, esas sermayesi belirli bir miktarda ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile sorumlu olan şirkettir. Ortaklarının şirkete karşı olan sorumluluğu da taahhüt etmiş durumda bulundukları sermaye payları ile sınırlıdır.

Anonim Şirketlerin Özellikleri

 • Kanunla yasaklanmayan bütün iktisadi ve ticari konularda faaliyet gösterebilirler. Faaliyet konularının hazırlanan ana sözleşmede açık bir şekilde belirtilmesi gerekir.
 • Bir ticaret unvanına sahip olmak ve ticaret sicilinde tescil ettirmek mecburiyetindedir.
 • Ticaret unvanı iş konusu ile ilgili olmak zorunda ve Anonim Şirket ya da kısaltılmış olarak ibaresini içermek zorundadır.
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) gereği bir tane kurucu ile kurulabilmektedirler.
 • Yine yeni TTK gereği esas sermayesi 50 bin TL altında olamaz. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş olan ve halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi 100 bin TL’nin altında olamaz.
 • Hisse devri menkul kıymet olarak yapıldığı için kolaydır. Ama kuruluş sırasında ayni olarak yani mal ya da eşya olarak koyulan sermaye karşılığında elde edilen hisse senetleri 2 yıl süre ile satılamaz.
 • Kurumlar vergisine tabidir ve vergi muhatabı şirkettir.
 • Ticaret siciline tescil edilme ve bu şekilde tüzel kişilik kazanma yolu ile faaliyet gösterebilirler.
 • Borçlarına karşı sermayesi ile sorumludur. Ortaklar ise taahhüt ettikleri sermaye ile sorumludur.
 • Sermaye, her birisi 1 Kuruş değerinde olan paylara ve katlarına bölünmektedir.
 • Sermayesi paylara bölünerek hisse senedi çıkartılabilir. Ancak hamiline hisse senedi çıkartmak için sermayenin tamamının ödenmesi gerekmektedir.

Anonim Şirketlerin Başlıca Organları

 • Genel Kurul: Bütün ortakların üyesi olduğu ve şirket kararlarının alındığı organdır.
 • Yönetim Kurulu: Şirket yönetiminin yanı sıra şirketin üçüncü şahıslara karşı temsil edilmesinden sorumlu olan organdır. Pay sahibi olan gerçek kişiler veya tüzel kişilerin temsilcileri arasından genel kurul tarafından seçilirler. Tüzel kişiler yönetim kurulu üyesi olamazlar.
 • Denetçiler: Pay sahiplerinin haklarını koruma görevini üstlenen bir veya daha fazla sayıda denetçi atanması zorunluluktur. Dışarıdan bir kişi de atanabilir. Bir kişi ise Türk vatandaşı olması, birden fazla denetçi var ise yarıdan bir fazlasının Türk vatandaşı olması zorunluluktur. Genel kurul tarafından seçilirler. Birden fazla denetçi varsa ve denetçilerden birinin ya da daha fazlasının yeri boşalmışsa, diğer denetçiler tarafından atanan denetçi ilk genel kurula kadar görev yapabilir. Genel kurul, yönetim kurulu ve denetçiler AŞ yapılanmasında bulunması zorunlu olan organlardır.
 • Genel Müdürler ve Diğer Müdürler: Kanuna göre zorunlu bir organ değildir. Genel kurul ya da yönetim kurulu üyeleri arasından veya dışarıdaki kişilerden seçilebilirler. Sözleşmede aksi bir hüküm yoksa genel kurul kararı veya yönetim kurulu ataması ile görevlendirilebilirler.

Hakkında Bilgin

Yorumlar